CREHA Construcció BELLVEI Tarragona

Les excel·lents propietats de Compatec, el converteixen en un material idoni per al revestiment d'interiors, amb diversos camps d'aplicació, com ara: gimnasos, piscines, saunes, escoles, cinemes, hospitals, casernes, centres públics, aplicacions sanitàries en general, etc .

Tots aquells llocs on es requereixi gran resistència a la humitat, al vapor, als cops i calguin òptimes condicions d'higiene.

L'absència de porositat (higiènicament segur), la seva alta resistència als atacs químics així com la seva superfície no tòxica i químicament inert permeten el seu ús quotidià i sense cap perill per als usuaris. Amb referència a les normes higièniques que concerneixen els materials fabricats per al contacte amb productes alimentaris (DM 4/4/85-GU Nº 120 Cee 123, 1983.05.11), es declara que el laminat HPL compacte s'ajusta als valors màxims indicats segons el qual no desprèn aldehid fòrmic lliure en quanti tat superior a 0,5 mg / dm2.

Per aquests motius cada vegada són més els camps en què s'utilitza aquest material i les seves aplicacions múltiples i diverses. Així mateix la seva facilitat de manipulació i mecanització fan que contínuament apareguin noves aplicacions i que els camps on s'utilitza s'ampliïn.

Demanar pressupost